Nhân viên điều hành khách lẻ

   01/06/2017

Tìm kiếm khách hàng, đàm phán để bán tour du lịch cho khách hàng Thiết kế chương trình tour phù hợp, đáp ứng nhu cầu của khách Nghiên cứu nhu cầu thị trường để phát triển thị trường nội địa, và đề xuất, triển khai các biện pháp tiếp thị phù hợp .

   Xem thêm

Nhân viên kinh doanh

   01/06/2017

Tìm kiếm khách hàng, đàm phán để bán tour du lịch cho khách hàng Thiết kế chương trình tour phù hợp, đáp ứng nhu cầu của khách Nghiên cứu nhu cầu thị trường để phát triển thị trường nội địa, và đề xuất, triển khai các biện pháp tiếp thị phù hợp .

   Xem thêm

Nhân viên điều hành khách lẻ

   01/06/2017

Tìm kiếm khách hàng, đàm phán để bán tour du lịch cho khách hàng Thiết kế chương trình tour phù hợp, đáp ứng nhu cầu của khách Nghiên cứu nhu cầu thị trường để phát triển thị trường nội địa, và đề xuất, triển khai các biện pháp tiếp thị phù hợp .

   Xem thêm

Nhân viên kinh doanh

   01/06/2017

Tìm kiếm khách hàng, đàm phán để bán tour du lịch cho khách hàng Thiết kế chương trình tour phù hợp, đáp ứng nhu cầu của khách Nghiên cứu nhu cầu thị trường để phát triển thị trường nội địa, và đề xuất, triển khai các biện pháp tiếp thị phù hợp .

   Xem thêm

Nhân viên điều hành khách lẻ

   01/06/2017

Tìm kiếm khách hàng, đàm phán để bán tour du lịch cho khách hàng Thiết kế chương trình tour phù hợp, đáp ứng nhu cầu của khách Nghiên cứu nhu cầu thị trường để phát triển thị trường nội địa, và đề xuất, triển khai các biện pháp tiếp thị phù hợp .

   Xem thêm

Nhân viên kinh doanh

   01/06/2017

Tìm kiếm khách hàng, đàm phán để bán tour du lịch cho khách hàng Thiết kế chương trình tour phù hợp, đáp ứng nhu cầu của khách Nghiên cứu nhu cầu thị trường để phát triển thị trường nội địa, và đề xuất, triển khai các biện pháp tiếp thị phù hợp .

   Xem thêm

Nhân viên điều hành khách lẻ

   01/06/2017

Tìm kiếm khách hàng, đàm phán để bán tour du lịch cho khách hàng Thiết kế chương trình tour phù hợp, đáp ứng nhu cầu của khách Nghiên cứu nhu cầu thị trường để phát triển thị trường nội địa, và đề xuất, triển khai các biện pháp tiếp thị phù hợp .

   Xem thêm

Nhân viên kinh doanh

   01/06/2017

Tìm kiếm khách hàng, đàm phán để bán tour du lịch cho khách hàng Thiết kế chương trình tour phù hợp, đáp ứng nhu cầu của khách Nghiên cứu nhu cầu thị trường để phát triển thị trường nội địa, và đề xuất, triển khai các biện pháp tiếp thị phù hợp .

   Xem thêm
1/212